LADDAR..

ECPAT Sverige info@ecpat.se Bli ECPAT supporter

Kunskap om barnsexhandel är en bristvara

Anders L. Pettersson, generalsekreterare

#

Vi ska bli ännu bättre på att rapportera det vi vet.

För 25 å̊r sedan uppmärksammades det faktum att barn exploateras sexuellt och att vuxna tjänade stora pengar på detta. Därför grundades ECPAT. Det visade sig snabbt att barnsexhandeln inte bara var ett problem i Thailand, där kampen startade, och idag har vi växt till ett globalt nätverk i över 80 länder. Kunskapen om denna cyniska handel har visserligen ökat men den är fortfarande för låg där den behövs som mest. ECPAT Sverige satsade under 2015 bland annat på att kartlägga utbildningen för juriststudenter – morgondagens domare, åklagare och advokater – och fann att Sverige behöver säkra att våra domstolar har kompetens om barnsexhandel för att barn ska få en rättssäker process om de utsatts för övergrepp.

Kunskapen hos allmänheten ökar också men vi har jobbat vidare med att knyta nya röster till arbetet mot den sexuella exploateringen av barn. Skådespelaren Noomi Rapace blev vår nya ambassadör inför julen. I en film läste hon ur Natalie Geramis bok Tysta Rop, som vi gav ut för att öka kunskapen om barnsexhandel. Under ett år präglat av krig, våld, flykting- och migrationskris i Europa och i världen får ett mörkt och dolt problem som barnsexhandel gång på gång stryka på foten. Mänskliga rättigheter kan inte ställas mot varandra; tvärtom är de sammankopplade, men det är ofta förkunskapen om något som styr hur beslutsfattare fördelar sin uppmärksamhet bland viktiga samhällsfrågor.

Vi ska bli ännu bättre på att rapportera det vi vet. Under 2016 släpper vi därför en rapport om de tips om barnsexhandel som vi får till vår hotline. Vi kommer även att genomföra en studie kring den svenska barnpornografi lagstiftningen. Vi kommer avsluta året med att samla de nordiska länderna 20 år efter den första Världskongressen i Stockholm för att förbättra det gemensamma arbetet mot barnsexhandeln. Trots att det gått 25 år sedan barnsexhandel började uppmärksammas internationellt, blir kunskapen ofta en bristvara. Därför behöver även du veta mer och vi lovar att fortsätta vara den tydligaste samhällsrösten och inte släppa taget om en fråga som ingen kan vara likgiltig inför.

Kraftig ökning av tips till ECPAT Hotline

ECPAT Hotline tar emot tips på misstänkt barnsexhandel

ECPAT Hotline är en anmälning sida som tar emot tips på alla former av kommersiell sexuell exploatering av barn, barnsexhandel. Alla inkomna tips granskas, och tips som bedöms vara möjligen illegala skickas vidare antingen till svensk polis eller en hotline i ett annat land. Under 2015 granskades 5430 tips, vilket innebär en ökning jämfört med tidigare år.

Läs mer

Anmäl misstankar om barnsexhandel på www.ecpathotline.se.

ECPAT Hotline: syfte och mål

• Polisen får fler relevanta tips och kan identifiera fler enskilda barn.
• Övergreppsmaterialet hamnar direkt hos polis i rätt land.
• Snabb nedtagning av illegalt material på publika webbsidor.
• Allmänheten kan anmäla anonymt.
• Slå mot lönsamheten och försvåra åtkomsten till materialet.

Vad händer med ett tips?

Vad händer med ett tips?

  1. ECPAT Hotline får in ett tips från en privatperson, eller från en hotline i annat land som spårat dokumenterade sexuella övergrepp på barn till svensk server.
  2. ECPAT Hotline mottar tipset och granskar det.
  3. Om tipset rör människohandel, grooming eller resande förövare, eller på annat sätt kan identifiera ett barn eller en förövare i Sverige, skickas tipset direkt vidare till svensk polis.
  4. Om tipset består av en länk till dokumenterade sexuella övergrepp på barn på internet, så spåras serverns placering.
  5. Är servern placerad i ett annat land skickas tipset vidare till en hotline i det landet.
  6. Är servern placerad i Sverige, eller i ett land som saknar nationell hotline, skickas tipset till svensk polis. Polisen utreder och ECPAT Sverige kontaktar sajtägaren för nedtagning av materialet.

Telenor Safe Report

Telenor Safe Report är ett samarbete mellan ECPAT Sverige och Telenor, som gör det möjligt för Telenors kunder att tipsa ECPAT Hotline om misstänkt barnsexhandel direkt i mobilen.

INHOPE

ECPAT Hotline är medlem i INHOPE, en organisation som samlar 51 hotlines från 45 länder. När en hotline i ett annat land tar emot ett tips och spårar övergreppsmaterial till Sverige, skickas det till ECPAT Hotline. Under 2015 hanterade ECPAT Sverige 243 tips som rörde barnsexhandel i Sverige, varav cirka 80% kom från en annan hotline via INHOPE, och 20% från allmänheten. Medlemskapet är med andra ord viktigt för att upptäcka brott i Sverige. Under året skickade ECPAT Hotline 834 tips via INHOPE till hotlines i andra länder. För alla tips som ECPAT Hotline hanterar via INHOPE, under 2015 totalt 1026 stycken, finns det statistik på bland annat kön och ålder på barnet i övergreppsdokumentationen.

Läs mer

ecpat.se kan du läsa eller ladda ned ECPAT Hotlines årsrapport 2015.

Vi gjorde Triggervarningar till Triggeruppmaningar

Upprop för juristutbildning om barnsexhandel

En triggervarning är något som skrivs i början av texter för att varna läsare om känsligt innehåll. Sexualbrott mot barn väcker ofta jobbiga känslor, men i kampanjen Triggeruppmaningen fick vi människor att våga se och sprida kunskap om barnsexhandel. Syftet var att samla underskrifter till vårt upprop för obligatorisk utbildning på Sveriges juristutbildningar om barnets rättigheter och barnsexhandel.

Varför behöver Sveriges jurister utbildas?

Sverige har upprepade gånger kritiserats av FN:s barnrättskommitté då utbildning om barnets rättigheter för de som arbetar för eller med barn till stor del saknas. ECPAT menar att rättsväsendet måste ha grundläggande kunskap om barnets rättigheter, offer- och förövarpsykologi och specifikt barnsexhandel, för att stärka rättssäkerheten för varje barn som utsätts för sexuella övergrepp.

5005 underskrifter lämnades över till Sveriges minister

Totalt skrev 5005 personer under ECPATs upprop för varje barns rätt till rättssäkerhet. På Barnkonventionens dag, den 20:e november 2015, överlämnades underskrifterna till Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Det brister på Sveriges juristutbildningar idag

I samband med kampanjen tog ECPAT fram en rapport och kartläggning tillsammans med European Law Students’ Association, ELSA. Enligt rapporten ges barnrätt för lite utrymme på juristutbildningen idag vilket leder till att studenterna efter att ha avslutat den obligatoriska delen av juristprogrammet inte på ett rättssäkert sätt kan tolka, analysera och tillämpa barnrättsperspektivet och barnets rättigheter i praktiken.

Tysta rop – en bok om helvetets förgård

Fyra berättelser om barnsexhandel

Hösten 2015 lanserade ECPAT tillsammans med författaren Natalie Gerami boken Tysta rop, fyra berättelser om barn som exploaterats i barnsexhandeln. Natalie träffade Laxmi, Fareeda, Maeva och Samson, och fick ta del av deras upplevelser. I boken beskrivs grymheten i den organiserade brottslighet som exploaterar enskilda barn sexuellt världen över.

Öka kunskapen om barnsexhandel – vår skyldighet

ECPAT arbetar kontinuerligt för att öka kunskapen om barnsexhandel för att medvetandegöra och försvåra handeln med barn. Det är vårt ansvar, som vuxna individer, att våga se och agera mot barnsexhandeln. Boken Tysta rop har varit en del i ECPATs arbete med att sprida kunskap och under året har boken överlämnats till politiker, beslutsfattare och ECPAT-supporters. ”Alltså när det kommer en bil så gör du såhär och såhär och försöker se så snäll, villig och söt ut som möjligt”. (Utdrag ur boken.)

Läs utdrag ur Tysta rop

När Laxmi tas till bordellen.
Fareedas första natt på tågstationen.
Samsons historia.

ECPAT kräver skydd mot exploatering av varje barn på flykt

ECPAT kräver skydd mot exploatering av varje barn på flykt

Krigen i bland annat Syrien, Afghanistan och Eritrea leder till att hundratusentals människor flyr över Medelhavet till Europa och EU:s medlemsländer.
I flykten från kriget finns barn som flyr tillsammans med, eller har separerats från, sina familjer eller som flyr på egen hand. Ett barn som flyr från krig befinner sig i en extremt utsatt situation och löper stor risk att utsättas för övergrepp som människohandel. Det är viktigt att varje barn på flykt identifieras för att myndigheterna ska kunna tillgodose barnets rättigheter och för att inte barnet ska utsättas för exploatering eller försvinna från myndigheternas radar.

ECPAT kräver förändring

I oktober gjorde ECPAT-grupperna i Europa ett gemensamt ställningstagande med en uppmaning till EU-kommissionen att agera för varje barns rätt till ett liv fritt från krig och exploatering. Vi krävde att EU-kommissionen gör en bra ansträngning för att prioritera säkerheten och tryggheten för varje enskilt barn som tvingas på flykt.

Läs mer

Läs mer om ECPAT-gruppernas ställningstagande på vår blogg, blogg.ecpat.se.

Företag som tar ansvar

Företag som tar ansvar

Näringslivet har både stort ansvar och stora möjligheter att motverka barnsexhandel. Det är avgörande att företag vågar se att deras verksamhet kan utnyttjas i samband med barnsexhandel och att de tar ansvar för att sätta stopp för det. Här presenterar vi tre exempel på ECPATs företagssamarbeten.

Handelsbanken

En av de starkaste drivkrafterna bakom barnsexhandeln är ekonomisk lönsamhet. Vuxnas efterfrågan på barn leder till nya övergrepp som också driver handeln framåt. Ett steg i att stoppa efterfrågan och lönsamheten är att försvåra betalningar. Som en viktig aktör i sin bransch har Handelsbanken under året inlett ett fördjupat treårigt samarbete med ECPAT. Det övergripande målet är att stoppa möjligheter att missbruka bankens tjänster och produkter för någon form av barnsexhandel.

Telenor Sverige

Samarbetet mellan Telenor och ECPAT är nu inne på sitt tionde år och bygger på Telenors sociala ansvarstagande inom sin verksamhet. Arbetet bygger på tre delar: kunskap, policy och kommunikation. Telenor har ett internt ECPAT-team som har till uppgift att se till att nyanställd personal utbildas om barnsexhandel, dess koppling till IT/telekomsektorn och samarbetet med ECPAT.

Clas Ohlson

Under året inledde ECPAT även ett nytt spännande samarbete med detaljhandelskedjan Clas Ohlson. Fokus under året låg på ökad kunskap om barnsexhandel och en genomgång av verksamhet och rutiner för att identifiera var företaget kan ta tydligare ställning mot barnsexhandeln. Clas Ohlson gjorde en omfattande genomgång och förbättring av sina interna policies och rutiner.

Myten om den virtuella våldtäkten

Myten om den virtuella våldtäkten

Under årets Almedalsvecka ville vi uppmärksamma den sexuella exploateringen av barn via nätet. I takt med att tekniken utvecklas och tillgången till internet ökar så uppstår också nya sätt att ta kontakt med barn i sexuella syften. Sexuella övergrepp på barn som sker via nätet beskrivs ibland som mindre allvarliga, i media hörs till exempel begrepp som ”virtuell våldtäkt” – men vad är egentligen virtuellt med en våldtäkt? Ett grovt sexuellt övergrepp mot ett barn är lika verkligt om det sker via nätet, som om förövaren befunnit sig i samma rum.

Barnminister Åsa Regnér på ECPATs seminarium

Den tekniska utvecklingen ställer höga krav på framför allt rättsväsendet när det gäller bedömningar av sexualbrott mot barn och utveckling av rättspraxis. Detta diskuterades på ECPATs seminarium Myten om den virtuella våldtäkten. Som en del i seminariet hölls en paneldiskussion mellan barnminister Åsa Regnér, psykologen och psykoterapeuten Anna Norlén, professorn Niklas Långström, kammaråklagare Charlotta Tanner och ECPATs generalsekreterare Anders L. Pettersson. Seminariet var interaktivt och gick att se live på webben.

FN kritiserar Sverige

FNs kommitté för barnets rättigheter granskar Sverige

Varje land som antagit barnkonventionen ska regelbundet lämna in en rapport till FNs kommitté för barnets rättigheter om hur landet lever upp till rättigheterna i konventionen. En av barnrättskommitténs viktigaste uppgifter är att uppmärksamma kränkningar av barnets rättigheter och komma med förslag på åtgärder som den aktuella regeringen behöver vidta. ECPAT medverkade i flera möten med barnrättskommittén i samband med att Sverige under året granskades på nytt. Kommitténs rekommendation är att Sverige måste stärka skyddet för barn som exploateras sexuellt.

Barnrättskommittén: Utbilda om barnsexhandel

En del av barnrättskommitténs kritik handlade om vikten av att de som arbetar med eller för barn måste utbildas om barnets rättigheter och specifikt om barnsexhandel. Detta är ett orosmoln för kommittén och kritiken återkom nu för tionde året i rad.

Vad har Sverige gjort sedan sist?

Sedan den förra granskningen har Sverige bland annat slopat kravet på dubbel straffbarhet för brotten köp av sexuell handling av barn och för utnyttjande av barn för sexuell posering. Det innebär att en person kan åtalas och dömas för de brotten i Sverige även om personen begått brottet i ett land där handlingen är laglig. Sverige har också höjt minimistraffet för grovt sexuellt övergrepp på barn. Arbetet med att inkorporera barnkonventionen i svensk lag har också påbörjats under året. Det är bra och viktiga steg framåt men det kvarstår fortfarande mycket att göra.

Insamling och ekonomi

Årets #Ljusklapp

Årets Ljusklapp var ECPATs julkampanj 2015 och ett sätt att stödja ECPATs arbete mot barnsexhandel. Inför varje advent släpptes en ny film där Eva Dahlgren, Joel Kinnaman, Noomi Rapace och Natalie Gerami medverkade.

Noomi Rapace sprider ljus som ny ambassadör för ECPAT

I samband med Årets #Ljusklapp offentliggjordes Noomi Rapace som ECPATs nya ambassadör. Nyheten fick stort genomslag och hon berättade bland annat i Nyhetsmorgon om sitt engagemang för de barn som utnyttjas i sexhandeln.

Läs mer

Se Noomi Rapace och ECPATs generalsekreterare Anders L. Pettersson gästa Nyhetsmorgon på blogg.ecpat.se. På ECPATs youtubekanal finns de filmade adventshälsningarna.

Socialstyrelsen finansierar ECPAT Hotline

Det verksamhetsbidrag som ECPAT erhållit från Socialstyrelsen under ett flertal år går bland annat till ECPATs anmälningshotline på www.ecpathotline.se. Av årets totala bidrag på 1 500 000 kronor gick nästan 700 000 kronor till drift och utveckling av hotline-arbetet.

Påbörjad satsning att öka antal ECPAT-supporters

För en organisation som ECPAT, utan en stor insamlingsavdelning, betyder varje insamlad krona mycket. Speciellt de regelbundna månadsstöden via autogiro eller månads-sms kräver liten administration och ger bra möjligheter att planera för kommande insatser mot barnsexhandel. De månatliga intäkterna från ECPAT-supporters ökade med 30% under året till 721 986 kronor, och antal månads- givare har fortsatt att öka under 2016.

Starkare röst tack vare PostkodLotteriet

ECPATs största enskilda intäkt 2015 var utdelningen på 5 000 000 kronor från PostkodLotteriet, vilket bland annat möjliggjorde förstärkta satsningar på att informera och aktivera allmänheten via hemsidan och sociala medier. ECPAT mottog också i slutet av 2014 ett projektbidrag på hela 4 000 000 kronor för att under 2015–2017 ytterligare förstärka sitt opinions-, påverkans- och insamlingsarbete.

Verksamhetsberättelser som PDF

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005